A Gyakorló Orvosok Hypertonia Fóruma oldalon megjelenő tartalom kizárólag a https://gyohf.hu domain alatt elérhető ingyenes tárhely-szolgáltatásunkat igénybe vevő felhasználók tartalmából áll. Az oldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Gyakorló Orvosok Hypertonia Fóruma alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért. Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, a hivatkozott törvény alapján eltávolítási kérelemmel élhet.

Általános rendelkezések

A Gyakorló Orvosok Hypertonia Fóruma (“Fórum”) a Kardiológiai Diagnosztikai és Hypertonia Központ (“Szolgáltató”) által fenntartott nemzetközi, írásos ill. képi információk, tartalmak, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.

Bárki felhasználónak minősül, aki a https://gyohf.hu/ weboldallal közvetlenül, vagy közvetve – akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül – bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

Regisztrált felhasználónak minősül az, aki Fórum felhasználó létrehozásával (“Regisztráció”) és a belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket és a Moderációs alapelveinket, valamint kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkat.

A Fórum csak saját felelősségre használható. A felhasználó felelős a felhasználói nevével (“nick”) végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Amennyiben visszaélés gyanúja merül fel, azonnal lépjen kapcsolatba velünk a https://gyohf.hu/kapcsolat/ oldalon keresztül.

Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosítható a Fórum megjelenése, működése, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Fórum elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles vagy megtéríteni.

Regisztráció

A regisztrációval a felhasználó felhatalmazza a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztálás után ránk bízott adatokat különlegesen bizalmasan kezeljük.

A nick NEM lehet:
védett név, elnevezés
kortárs vagy történelmi, magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve
más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés
obszcén vagy trágár kifejezés,
rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés
engedély nélküli, burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés
az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító

Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a fenti pontokba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni a Szolgáltató kijelölt munkatársainak – megbízottjainak, moderátorainak – a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a Szolgáltató felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját a Szolgáltató 72 óra elteltével törölheti.

Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.

Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket sértő esetekben a Szolgáltató felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.

Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben a Szolgáltató jogosult:

  • minden érintett nick jogosultságait korlátozni
  • egy- vagy több érintett nickjét megváltoztatni
  • minden érintett nickjét törölni

Amennyiben egy regisztrált felhasználó – akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban – valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Tartalom

A Szolgáltató a Fórumon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért teljes felelősséget nem vállal. Erről részletesebben a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexében olvasható tájékoztatás. A Fórumon megjelenő tartalmakat a regisztrált felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem. A Fórumra csak olyan tartalmak tölthetők fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a felhasználó feljogosítja a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.

Ha nem ért egyet valamelyik konkrét tartalmának egyik felhasználásával, kérheti, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt – a kérés mérlegelése után – lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ennek technikai akadálya nincsen.

Szolgáltató, a Felhasználási feltételeknek és a kapcsolódó dokumentumoknak megfelelő hozzászólásokat, figyelemmel az alábbi pontban foglaltakra illetve a Moderációs alapelvekre, megjeleníti.

A fórumon közölt adatok

A Fórumon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Szolgáltató nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében, és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a Szolgáltató vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a Szolgáltató indoklás nélkül, az ok megjelölésével törölheti.

Nem használható a Fórum arra, hogy olyan információkat tegyenek közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.

Nem használható a Fórum reklámtevékenység folytatására.

Nem helyezhető el a Fórumon a felhasználók számítógépét vagy a Fórum működését befolyásoló kód.

A Fórum összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását.

A Szolgáltató felhívja minden regisztrált felhasználó figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy bárki, akár több év elteltével is visszakeresheti egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólását.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.

A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.